Loading...
Home2019-09-09T08:46:52+01:00

Wat is Mobilidata?

Hoe willen we dit aanpakken: de doorstroming van het verkeer optimaliseren en de verkeersveiligheid verhogen? Met Mobilidata – een programma van de Vlaamse overheid met ondersteuning van imec – willen we weggebruikers realtime informatie aanreiken om hen tijdens hun verplaatsing bij te staan zodat iedereen de meest efficiënte mobiliteitskeuze maakt. Het programma realiseert innovatieve mobiliteitsoplossingen door middel van co-creatie met private partners, op basis van een digitale infrastructuur, slimme verkeerslichten en kwalitatieve, duurzame databronnen. Daarmee kunnen beleidsmakers, bedrijven, overheden, inwoners en app-bouwers aan de slag om het verkeer vlotter, duurzamer, comfortabeler en veiliger te maken voor elke weggebruiker.

Anders gesteld starten we met use cases waarin we diverse mobiliteitsoplossingen voorstellen. We stellen een grote variatie van slimme systemen voor: slimme verkeerslichten en communicerende transportsystemen ofwel C-ITS. C-ITS zorgen ervoor dat geconnecteerde mobiliteitsdeelnemers en/of weginfrastructuur met elkaar samenwerken door informatie uit te wisselen. Daarbij stelt Mobilidata grote hoeveelheden kwalitatief hoogstaande data over alle soorten mobiliteit vrij ter beschikking. Private partners kunnen met die data aan de slag. Zij zetten die op een juiste manier in, zodat iedere weggebruiker de hulpmiddelen krijgt aangereikt om slimmere vervoerskeuzes te maken. Vanaf 2020 gaan we op zoek naar die partners. Ben je geïnteresseerd om met ons in zee te gaan? Vul dan zeker het contactformulier in! Wil je graag op de hoogte gehouden worden over het reilen en zeilen van Mobilidata? Na de zomer starten we met de communicatie. Je kan je inschrijven om informatie te ontvangen via onze contactpagina.

Waarom zet Vlaanderen hier extra op in?

De mobiliteitsbehoefte in ons land blijft toenemen en dat heeft directe gevolgen voor de doorstroming. Het uitbreiden van onze infrastructuur is door de beperkte ruimte in België niet altijd mogelijk. Daarom is het belangrijk dat we markten, mensen en middelen zonder beperking met elkaar in verbinding stellen. Op die manier kunnen we de bestaande middelen zo efficiënt mogelijk inrichten en benutten.

Een sterke mobiliteit zorgt voor economische en maatschappelijke stabiliteit en maakt groei mogelijk. Als we kijken naar cijfers van 2017 zien we dat er meer dan 300 verkeersdoden vielen op onze wegen, dat files met de helft toenamen en dat de uitstoot van vuile lucht steeg. Die problemen moeten we aanpakken.

De laatste jaren kwamen er steeds meer en betere instrumenten ter beschikking om duurzame mobiliteit een boost te geven. Daarop willen we inspelen. We doen dit aan de hand van geconnecteerde, realtime en slimme data. Mobilidata zal zorgen voor de digitale fundamenten waar dienstverleners en ontwikkelaars van mobiele applicaties en systemen mee aan de slag kunnen. We willen de verzamelde data kwaliteitsvol en maximaal vrij ter beschikking stellen zodat we de impact ervan maximaliseren.

Wat willen we bereiken?

Onze gemeenschappelijke mobiliteit is sterk afhankelijk van de individuele keuzes die we dagelijks maken. Hoe ga ik me verplaatsen: neem ik de auto, de fiets of de trein? Parkeer ik mijn wagen op straat, in een ondergrondse parking of op een park & ride? Gaan we uit eten of blijven we gezellig thuis? De bovenstaande beslissingen zijn altijd afhankelijk van andere beschikbare informatie. Regent het? Is er een parking aan het restaurant waar we heen willen? Wanneer komt de volgende bus? Kan ik mijn fiets in een beveiligde fietsenstalling zetten?

Om eenvoudiger antwoorden op al die vragen te krijgen, zetten we met Mobilidata Coöperatieve Intelligente Transportsystemen in, kortweg C-ITS. Via die systemen verzamelen we zulke gegevens en wisselen die vervolgens uit, zodat elke weggebruiker die informatie kan benutten om betere vervoerskeuzes te maken. Bovendien zorgen de systemen ervoor dat we tijdens onze verplaatsing ook realtime info ontvangen die ondersteuning biedt. Is er op mijn route een ongeval gebeurd? Wat is de geldende snelheidslimiet? Gaat het sneeuwen? Er bestaan al enkele toepassingen die met gelijkaardige data werken. Denk maar aan navigatie-apps die zich baseren op de locatie en meldingen van andere gebruikers of adaptieve cruise control. Met Mobilidata willen we daar verder in gaan. Via C-ITS-systemen kunnen we ervoor zorgen dat je bijvoorbeeld een suggestie snelheid krijgt aangereikt in je wagen zodat je niet meer voor een rood licht moet staan. Stel dat je 70 km/u mag rijden, dan kan je wagen suggereren te vertragen naar 50 km/u omdat je dan niet moet afremmen aan het verkeerslicht, maar direct door kan rijden. Of voor fietsers kunnen de slimme verkeerslichten ervoor zorgen dat wanneer het regent zij sneller groen krijgen. Of de verkeerslichten kunnen het signaal van een ambulance oppikken en de rijrichting van dit voertuig groen geven, zodat die sneller en veiliger op zijn locatie geraakt.

Om C-ITS-toepassingen te gebruiken, is het cruciaal dat die kunnen terugvallen op betrouwbare, realtime en kwalitatief hoogstaande data. Met Mobilidata verzamelen we die informatie en stellen die ter beschikking. Om dat te realiseren hebben we jouw hulp nodig. Slimme systemen kunnen immers enkel operationeel zijn als er een bereidheid is bepaalde data te delen. Bijvoorbeeld als je wenst dat je sneller groen krijgt aan een van onze verkeerslichten, moet dat verkeerslicht in staat zijn om te detecteren wanneer er iemand aan komt. Wat betekent dit? Onze systemen werken aan de hand van 4G-signalen. Zij pikken dat signaal op van alle vervoersmiddelen en kunnen vervolgens determineren wat voor weggebruiker je bent aan de hand van de snelheid waarmee je het licht nadert. Het is dus essentieel dat je als gebruiker van het programma toestemming geeft om dat signaal te verwerken.

Wij verwerken die mobiliteitsinformatie anoniem. We verzamelen info van weggebruikers, voertuigen, infrastructuur, applicaties en overheidssystemen op één centraal punt. Vervolgens stellen we die info beschikbaar voor toepassingen die de mobiliteit in onze regio veiliger, vlotter, duurzamer en comfortabeler maken. En let op: dit doen we niet enkel voor automobilisten, maar werkelijk voor elke soort weggebruiker.

Wie ligt aan de basis van het Mobilidata programma?

Het thema mobiliteit gaat heel breed. Om die reden werken we met verschillende Vlaamse instanties intens samen om onze doelstellingen te bereiken:

 • het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW),

 • het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV),

 • het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI),

 • het Vlaams Verkeerscentrum (VVC) en

 • het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO)

Bovenstaande publieke instellingen bundelen de krachten en krijgen gedurende het hele programma ondersteuning van imec vzw. Het totale budget bedraagt € 29 miljoen over een totale duurtijd van 5 jaar. Een significant deel van dat bedrag zal openbaar aanbesteed worden door het Agentschap Wegen en Verkeer.

 • Lees hier de beslissing van de Vlaamse Regering over Mobilidata van 23 november 2018

 • Lees hier het verslag van de plenaire vergadering van het Vlaamse Parlement van 28 november 2018 , met een actuele vraag omtrent Mobilidata

Marktconsultatie

Wie zoeken we?

Voor het programma ‘Mobilidata’ nodigen het Agentschap Wegen & Verkeer (AWV), het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) en imec vzw marktspelers met kennis en ervaring omtrent innovatieve mobiliteitsoplossingen en coöperatieve intelligente transportsystemen – ofwel C-ITS – uit om deel te nemen aan een marktconsultatie.

Wat is het doel van Mobilidata?

Begin 2019 zijn we gestart met Mobilidata. Het doel van Mobilidata is anonieme mobiliteitsinformatie van weggebruikers, infrastructuur, voertuigen, apps en overheidssystemen op één punt samen te brengen en realtime beschikbaar te maken voor innovatieve oplossingen die de mobiliteit in de regio veiliger, vlotter, duurzamer en comfortabeler maken. We willen die oplossingen realiseren door middel van co-creatie met private partners, op basis van kwalitatieve en duurzame databronnen, een digitale infrastructuur en coöperatieve intelligente transportsystemen (C-ITS).

Wat is het doel van de marktconsultatie?

Tijdens de startfase van het programma brachten we in kaart welke verkeersoplossingen er al zijn of nog nodig zijn om het verkeer in Vlaanderen beter te laten doorstromen en veiliger en duurzamer te maken. Vervolgens hebben we een gedetailleerde lijst gemaakt met use cases die deze oplossingen concretiseren. Daarbij maakten we een inventarisatie van welke databronnen er zijn, hoe we die kunnen verbeteren en hoe die efficiënt ingezet kunnen worden. Daarnaast hebben we ook een concept voor technische architectuur vormgegeven en een draft met technische specificaties opgesteld voor de in kaart gebrachte oplossingen.

Bij de evaluatie van dit alles en bij het maken van finale keuzes omtrent de te ontwikkelen oplossingen, wordt het in deze fase betrekken van de marktspelers en hun expertise door het programma als heel waardevol beschouwd. Van hen willen we graag feedback ontvangen over use cases, databronnen, concept architectuur en draft specificaties om slimme mobiliteitsoplossingen te implementeren. We wensen input te ontvangen over het innovatieve karakter, de haalbaarheid en de geschatte impact van de oplossingen die we voorstellen en valideren of die bij de marktspelers op de roadmap staan of waarmee ze ervaring hebben. Mobilidata draait namelijk om de grootschalige uitrol in Vlaanderen van (bijna) bestaande oplossingen, en niet om onderzoek en ontwikkeling van compleet nieuwe technische oplossingen. Wat willen we weten?

 • Hebben we de meest innovatieve en haalbare mobiliteitsoplossingen geselecteerd?

 • Staan alle relevante toepassingen in onze lijsten?

 • Zullen de oplossingen de gewenste impact hebben?

 • Wat zijn de risico’s die gepaard gaan met het implementeren van deze oplossingen?

Hoe verloopt de marktconsultatie?

We starten de consultatie met een schriftelijke vragenronde. Via onderstaand formulier  kunnen marktspelers hun interesse tonen om deel te nemen.

Vervolgens ontvangen deze spelers de beschreven use cases, databronnen, concept architectuur en draft specificaties. Bij elk document hoort een vragenlijst waarvan we vragen die zo volledig mogelijk en onderbouwd in te vullen en ons terug te bezorgen op het e-mailadres info@mobilidata.be voor vrijdag 4 oktober 2019.

Marktspelers die hun antwoorden tijdig en zo volledig mogelijk hebben ingediend, nodigen we persoonlijk uit om deel te nemen aan het marktconsultatie-event op woensdag 16 oktober 2019 te Leuven.

Tijdens dit event willen we de partners van Mobilidata, overige overheidsactoren en de koepelorganisaties die de eindgebruikers vertegenwoordigen, samenbrengen met de marktspelers om zo kennis en expertise maximaal uit te wisselen. Daarbij bouwen we verder op wat we verzamelden tijdens de schriftelijke vragenronde.

Voor een vlotte discussie en een goed resultaat is het aangewezen om uw bedrijf te laten vertegenwoordigen door een medewerker met inhoudelijke en technologische expertise. Zij kunnen doorgaans beter en sneller inschatten wat de potentiële technologische oplossingen zijn voor elke use case.

We bieden eveneens de mogelijkheid aan marktspelers, die deel hebben genomen aan de schriftelijke vragenronde en het marktconsultatie-event (voorwaarden), om nuttige ervaringen en mogelijke oplossing(en) toe te laten lichten in een aparte speeddate of individueel gesprek met leden van het projectteam. Dit kan na afloop van het event, tijdens werkdagen vanaf maandag 21 oktober 2019 tot en met vrijdag 15 november 2019. De marktspelers die daarvoor in aanmerking komen, dus zij die deel hebben genomen aan de schriftelijke vragenronde en het marktconsultatie-event, ontvangen een uitnodiging met de mogelijkheid tot het inplannen van een privégesprek.

Volgende stappen na de marktconsultatie

De uitkomst van de marktconsultatie – de schriftelijke vragenronde, het markconsultatie-event en de optionele gesprekken – moet Mobilidata in staat stellen om de juiste keuzes te maken en zo in de verdere uitvoering van het programma geschikte innovatieve oplossingen voor de gestelde behoefte te ontwikkelen (indien nodig) of aan te kopen via overheidsopdrachten.

De finale geconsolideerde resultaten van de marktconsultatie stellen we publiek beschikbaar via de website van Mobilidata . Om op de hoogte te blijven, kan u zich best inschrijven via dit formulier .

 

Burgerbevraging

Help ons het verkeer vlotter en veiliger te maken

Het Vlaamse verkeer is soms een grote bron van ergernis: we staan regelmatig in de file, voertuigen kunnen hele kruispunten blokkeren en er komen zoveel (elektrische) fietsen bij dat er ook bij die doelgroep steeds vaker ongelukken voorkomen. Hoe kunnen we daar verandering in brengen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ons verkeer vlotter doorstroomt, veiliger wordt en dat we minder uitstoot genereren? Wel, daar kan jij een rol in spelen door deel te nemen aan deze bevraging.

Start de vragenlijst

Probleem/Verzadigde ruimte

Een relatief eenvoudige oplossing voor onze verkeersproblemen zou het uitbreiden van de infrastructuur kunnen zijn. Maar doordat we een klein en dichtbevolkt land zijn wordt onze vrije openbare ruimte steeds schaarser. Onze infrastructuur uitbreiden is bijgevolg geen optie, dus moeten we ervoor zorgen dat die ‘slimmer’ wordt. Een andere trend is dat steeds meer burgers een smartphone bezitten of vlot met technologie overweg kunnen. Om die reden willen we die twee zaken combineren: we willen de burgers in staat stellen om via technologie met onze infrastructuur te communiceren.

Oplossing/Samen slimmer door het verkeer

Begin 2019 zijn we gestart met Mobilidata. Het doel van Mobilidata is anonieme mobiliteitsinformatie van weggebruikers, infrastructuur, voertuigen, apps en overheidssystemen op één punt samen te brengen en realtime beschikbaar te stellen. Op die manier willen we innovatieve oplossingen introduceren die de mobiliteit in de regio veiliger, vlotter, duurzamer en comfortabeler maken.  

Wat kunnen de meemakers doen?

We hebben ondertussen heel veel onderzoek verricht naar slimme oplossingen die we potentieel kunnen implementeren in Vlaanderen. Het is onmogelijk om alle oplossingen te realiseren, daarom willen we graag van jou weten wat jij belangrijk vindt. Welke mobiliteitstoepassingen kunnen volgens jou echt het verschil maken en denk jij te zullen gebruiken in de toekomst. Voor welke oplossingen ben jij bereid om data te delen of technologie te gebruiken?? Laat het ons weten! Wanneer we alle input hebben verzameld, beslissen we pas welke oplossingen we selecteren en uitrollen.

Situering Mobilidata

Op 7 juli 2017 keurde de Vlaamse Regering de startnota voor transitieprioriteit ‘Vlot en veilig mobiliteitssysteem’ goed. Met de transitie wil de Vlaamse Overheid een duurzaam, veilig, intelligent en multimodaal mobiliteits- en logistiek systeem realiseren dat het maatschappelijke en economische functioneren van de samenleving ondersteunt. De startnota sluit aan bij de nota Visie2050: de langetermijnstrategie voor Vlaanderen, voorgesteld in maart 2016. Die strategie richt zich op het creëren van welvaart en welzijn op een slimme, innovatieve en duurzame manier in een sociaal, open, veerkrachtig en internationaal Vlaanderen. Een Vlaanderen waarin iedereen meetelt! Er werden zeven transitieprioriteiten bepaald die noodzakelijk zijn om een omslag richting 2050 te maken. De transities zijn structurele veranderingen met een grote impact op de samenleving. Per transitieprioriteit maken we een startnota met een plan van aanpak op.

Een goede mobiliteit is ongelooflijk belangrijk voor het behouden en versterken van individuele levenskwaliteit, sociale evolutie en economische stabiliteit. Een positieve evolutie daarbij is dat de technologische vooruitgang in de mobiliteitssector grote sprongen vooruit maakt en nieuwe ontwikkelingen elkaar steeds sneller opvolgen. Daarbij zetten we publieke en private middelen binnen de mobiliteitssector ook steeds efficiënter in.

De rode draad daarin zal allerhande data zijn die we gebruiken om verkeer veiliger, efficiënter en duurzamer te laten verlopen. We willen ook heel wat doelgroepen, die voordien vaak vergeten werden, daarbij betrekken. Dan denken we bijvoorbeeld aan de ouder wordende bevolking of personen met een handicap.

Om dat te realiseren, zullen we met Coöperatieve Intelligente Transportsystemen (C-ITS) werken. C-ITS zorgen ervoor dat geconnecteerde mobiliteitsdeelnemers en/of weginfrastructuur met elkaar samenwerken door informatie uit te wisselen. We verwachten dat dit in de toekomst een heel waardevolle bijdrage zal leveren aan mobiliteit en de daaraan verbonden maatschappelijke en economische effecten. Waar komt dit vermoeden vandaan? Er zijn al tal van uiteenlopende toepassingen uitgetest in pilootprojecten. De resultaten daarvan wezen uit dat de onderliggende infrastructuur en technologie voldoende ontwikkeld zijn om de uitrol ervan op grotere schaal te organiseren.

Buitenlandse initiatieven leveren ons ook het bewijs dat technologie inderdaad de sleutel is voor het realiseren van maatschappelijke mobiliteitsdoelstellingen. Daarbij denken we onder andere aan NordicWay en NordicWay2: een nauwe samenwerking tussen Noorwegen, Finland, Zweden en Denemarken met C-ITS-technologie. Of een ander prachtig project is Talking Traffic in Nederland. Ook daar gingen ze aan de slag met C-ITS. Het resultaat? Meer dan een miljoen Nederlanders gebruikt vandaag actief de ontwikkelde C-ITS-toepassingen.

In Vlaanderen willen we dit ook realiseren. De hoofddoelstelling van het programma Mobilidata is om dergelijke technologie op grote schaal in Vlaanderen uit te rollen. De technologie zal zich daarbij richten op vier pijlers:

 • Grootschalige uitrol van C-ITS applicaties waarbij verkeerslichten via de cloud samenwerken met elkaar en de weggebruikers rondom hen.

 • Grootschalige uitrol van C-ITS applicaties waarbij weggebruikers de voor hen relevante informatie op maat aangereikt krijgen tijdens hun verplaatsing. Dit geldt in beide richtingen: deze weggebruikers genereren ook nieuwe data (automatisch en/of manueel) die op zich terug bijdraagt tot een rijker informatie-ecosysteem.

 • Uitrol van beleidsondersteunende oplossingen.

 • Onderzoek en ontwikkeling van ‘next generation’ use cases op vlak van mobiliteit. Daarbij zullen we focussen op de doelgroepen waar nog weinig data over bestaat: voetgangers en fietsers. Daarnaast besteden we ook extra aandacht aan Onderzoek & Ontwikkeling voor vrachtwagens, omdat er in die categorie nog veel ruimte is om op innovatieve wijze toegevoegde waarde te creëren.

Hoe willen we daarmee starten? Allereerst is het heel belangrijk dat we een doorgedreven analyse doen naar de toepassingen die het meest beantwoorden aan onze lokale Vlaamse behoeften. Vervolgens zullen we starten met publieke investeringen die nodig zijn om het programma uit te rollen op een duurzame wijze. Het eindresultaat moet een volwaardig C-ITS-ecosysteem zijn die applicaties op een gezonde commerciële wijze tot bij de eindgebruiker brengt. Het is daarbij niet de bedoeling dat de overheid voor eeuwig de opdrachtgever blijft die de volledige kosten draagt die noodzakelijk zijn om die C-ITS-diensten aan te bieden. Om die reden is Mobilidata georganiseerd als een programma. Wat bedoelen we daarmee? Een programma bestaat uit verscheidene projecten, elk met hun specifieke doelstellingen, betrokken partners en met telkens een gepaste vorm van publiek-private samenwerkingen.

Partners

Partner of deelnemer worden? Graag!

Een goed programma kan enkel slagen met de juiste partners en met de nodige betrokkenheid van geëngageerde burgers. De deelnemende overheidspartners en instellingen tekenen volop de krijtlijnen uit voor het verloop van het programma. Vanaf wanneer die vastliggen, doen we beroep op geïnteresseerde inwoners, innovatieve onderzoekers, start-ups en bedrijven, mobiliteitsexperts, applicatie ontwikkelaars, … Een groot deel van het budget is voorzien om verschillende samenwerkingsvormen aan te gaan. Afhankelijk van de noden zullen we die samenwerkingen op verschillende wijzen organiseren. Daarbij denken we onder andere aan klassieke aanbestedingen, innovation-partnerships, publiek-private samenwerkingen, …

Informatiesessie Mobilidata

Op 21 februari 2019 was er een eerste open infosessie over Mobilidata voor alle geïnteresseerde partijen. Die was georganiseerd door alle partners: AWV, MOW, VVC, EWI, Vlaio en imec. Daarbij werd er dieper ingegaan op de inhoud van het programma en de voorziene interacties. Wil je graag de presentaties herlezen? We hebben ze hieronder beschikbaar gesteld:

Meer info en registratie

Wil je graag op de hoogte blijven over het programma? Ben je geïnteresseerd om onze partner te worden in een project? Of wil je graag eens een infosessie bijwonen? Laat dan hieronder je gegevens achter en we nemen je mee op in onze mailinglijst.

Als je nog vragen hebt, kan je die ook altijd bezorgen op info@mobilidata.be.