Loading...
Home2019-07-10T11:14:11+01:00

Wat is Mobilidata?

Hoe willen we dit aanpakken: de doorstroming van het verkeer optimaliseren en de verkeersveiligheid verhogen? Met Mobilidata – een programma van de Vlaamse overheid met ondersteuning van imec – willen we weggebruikers realtime informatie aanreiken om hen tijdens hun verplaatsing bij te staan zodat iedereen de meest efficiënte mobiliteitskeuze maakt. Het programma realiseert innovatieve mobiliteitsoplossingen door middel van co-creatie met private partners, op basis van een digitale infrastructuur, slimme verkeerslichten en kwalitatieve, duurzame databronnen. Daarmee kunnen beleidsmakers, bedrijven, overheden, inwoners en app-bouwers aan de slag om het verkeer vlotter, duurzamer, comfortabeler en veiliger te maken voor elke weggebruiker.

Anders gesteld starten we met use cases waarin we diverse mobiliteitsoplossingen voorstellen. We stellen een grote variatie van slimme systemen voor: slimme verkeerslichten en communicerende transportsystemen ofwel C-ITS. C-ITS zorgen ervoor dat geconnecteerde mobiliteitsdeelnemers en/of weginfrastructuur met elkaar samenwerken door informatie uit te wisselen. Daarbij stelt Mobilidata grote hoeveelheden kwalitatief hoogstaande data over alle soorten mobiliteit vrij ter beschikking. Private partners kunnen met die data aan de slag. Zij zetten die op een juiste manier in, zodat iedere weggebruiker de hulpmiddelen krijgt aangereikt om slimmere vervoerskeuzes te maken. Vanaf 2020 gaan we op zoek naar die partners. Ben je geïnteresseerd om met ons in zee te gaan? Vul dan zeker het contactformulier in! Wil je graag op de hoogte gehouden worden over het reilen en zeilen van Mobilidata? Na de zomer starten we met de communicatie. Je kan je inschrijven om informatie te ontvangen via onze contactpagina.

Waarom zet Vlaanderen hier extra op in?

De mobiliteitsbehoefte in ons land blijft toenemen en dat heeft directe gevolgen voor de doorstroming. Het uitbreiden van onze infrastructuur is door de beperkte ruimte in België niet altijd mogelijk. Daarom is het belangrijk dat we markten, mensen en middelen zonder beperking met elkaar in verbinding stellen. Op die manier kunnen we de bestaande middelen zo efficiënt mogelijk inrichten en benutten.

Een sterke mobiliteit zorgt voor economische en maatschappelijke stabiliteit en maakt groei mogelijk. Als we kijken naar cijfers van 2017 zien we dat er meer dan 300 verkeersdoden vielen op onze wegen, dat files met de helft toenamen en dat de uitstoot van vuile lucht steeg. Die problemen moeten we aanpakken.

De laatste jaren kwamen er steeds meer en betere instrumenten ter beschikking om duurzame mobiliteit een boost te geven. Daarop willen we inspelen. We doen dit aan de hand van geconnecteerde, realtime en slimme data. Mobilidata zal zorgen voor de digitale fundamenten waar dienstverleners en ontwikkelaars van mobiele applicaties en systemen mee aan de slag kunnen. We willen de verzamelde data kwaliteitsvol en maximaal vrij ter beschikking stellen zodat we de impact ervan maximaliseren.

Wat willen we bereiken?

Onze gemeenschappelijke mobiliteit is sterk afhankelijk van de individuele keuzes die we dagelijks maken. Hoe ga ik me verplaatsen: neem ik de auto, de fiets of de trein? Parkeer ik mijn wagen op straat, in een ondergrondse parking of op een park & ride? Gaan we uit eten of blijven we gezellig thuis? De bovenstaande beslissingen zijn altijd afhankelijk van andere beschikbare informatie. Regent het? Is er een parking aan het restaurant waar we heen willen? Wanneer komt de volgende bus? Kan ik mijn fiets in een beveiligde fietsenstalling zetten?

Om eenvoudiger antwoorden op al die vragen te krijgen, zetten we met Mobilidata Coöperatieve Intelligente Transportsystemen in, kortweg C-ITS. Via die systemen verzamelen we zulke gegevens en wisselen die vervolgens uit, zodat elke weggebruiker die informatie kan benutten om betere vervoerskeuzes te maken. Bovendien zorgen de systemen ervoor dat we tijdens onze verplaatsing ook realtime info ontvangen die ondersteuning biedt. Is er op mijn route een ongeval gebeurd? Wat is de geldende snelheidslimiet? Gaat het sneeuwen? Er bestaan al enkele toepassingen die met gelijkaardige data werken. Denk maar aan navigatie-apps die zich baseren op de locatie en meldingen van andere gebruikers of adaptieve cruise control. Met Mobilidata willen we daar verder in gaan. Via C-ITS-systemen kunnen we ervoor zorgen dat je bijvoorbeeld een suggestie snelheid krijgt aangereikt in je wagen zodat je niet meer voor een rood licht moet staan. Stel dat je 70 km/u mag rijden, dan kan je wagen suggereren te vertragen naar 50 km/u omdat je dan niet moet afremmen aan het verkeerslicht, maar direct door kan rijden. Of voor fietsers kunnen de slimme verkeerslichten ervoor zorgen dat wanneer het regent zij sneller groen krijgen. Of de verkeerslichten kunnen het signaal van een ambulance oppikken en de rijrichting van dit voertuig groen geven, zodat die sneller en veiliger op zijn locatie geraakt.

Om C-ITS-toepassingen te gebruiken, is het cruciaal dat die kunnen terugvallen op betrouwbare, realtime en kwalitatief hoogstaande data. Met Mobilidata verzamelen we die informatie en stellen die ter beschikking. Om dat te realiseren hebben we jouw hulp nodig. Slimme systemen kunnen immers enkel operationeel zijn als er een bereidheid is bepaalde data te delen. Bijvoorbeeld als je wenst dat je sneller groen krijgt aan een van onze verkeerslichten, moet dat verkeerslicht in staat zijn om te detecteren wanneer er iemand aan komt. Wat betekent dit? Onze systemen werken aan de hand van 4G-signalen. Zij pikken dat signaal op van alle vervoersmiddelen en kunnen vervolgens determineren wat voor weggebruiker je bent aan de hand van de snelheid waarmee je het licht nadert. Het is dus essentieel dat je als gebruiker van het programma toestemming geeft om dat signaal te verwerken.

Wij verwerken die mobiliteitsinformatie anoniem. We verzamelen info van weggebruikers, voertuigen, infrastructuur, applicaties en overheidssystemen op één centraal punt. Vervolgens stellen we die info beschikbaar voor toepassingen die de mobiliteit in onze regio veiliger, vlotter, duurzamer en comfortabeler maken. En let op: dit doen we niet enkel voor automobilisten, maar werkelijk voor elke soort weggebruiker.

Wie ligt aan de basis van het Mobilidata programma?

Het thema mobiliteit gaat heel breed. Om die reden werken we met verschillende Vlaamse instanties intens samen om onze doelstellingen te bereiken:

 • het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW),

 • het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV),

 • het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI),

 • het Vlaams Verkeerscentrum (VVC) en

 • het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO)

Bovenstaande publieke instellingen bundelen de krachten en krijgen gedurende het hele programma ondersteuning van imec vzw. Het totale budget bedraagt € 29 miljoen over een totale duurtijd van 5 jaar. Een significant deel van dat bedrag zal openbaar aanbesteed worden door het Agentschap Wegen en Verkeer.

 • Lees hier de beslissing van de Vlaamse Regering over Mobilidata van 23 november 2018

 • Lees hier het verslag van de plenaire vergadering van het Vlaamse Parlement van 28 november 2018 , met een actuele vraag omtrent Mobilidata

Situering Mobilidata

Op 7 juli 2017 keurde de Vlaamse Regering de startnota voor transitieprioriteit ‘Vlot en veilig mobiliteitssysteem’ goed. Met de transitie wil de Vlaamse Overheid een duurzaam, veilig, intelligent en multimodaal mobiliteits- en logistiek systeem realiseren dat het maatschappelijke en economische functioneren van de samenleving ondersteunt. De startnota sluit aan bij de nota Visie2050: de langetermijnstrategie voor Vlaanderen, voorgesteld in maart 2016. Die strategie richt zich op het creëren van welvaart en welzijn op een slimme, innovatieve en duurzame manier in een sociaal, open, veerkrachtig en internationaal Vlaanderen. Een Vlaanderen waarin iedereen meetelt! Er werden zeven transitieprioriteiten bepaald die noodzakelijk zijn om een omslag richting 2050 te maken. De transities zijn structurele veranderingen met een grote impact op de samenleving. Per transitieprioriteit maken we een startnota met een plan van aanpak op.

Een goede mobiliteit is ongelooflijk belangrijk voor het behouden en versterken van individuele levenskwaliteit, sociale evolutie en economische stabiliteit. Een positieve evolutie daarbij is dat de technologische vooruitgang in de mobiliteitssector grote sprongen vooruit maakt en nieuwe ontwikkelingen elkaar steeds sneller opvolgen. Daarbij zetten we publieke en private middelen binnen de mobiliteitssector ook steeds efficiënter in.

De rode draad daarin zal allerhande data zijn die we gebruiken om verkeer veiliger, efficiënter en duurzamer te laten verlopen. We willen ook heel wat doelgroepen, die voordien vaak vergeten werden, daarbij betrekken. Dan denken we bijvoorbeeld aan de ouder wordende bevolking of personen met een handicap.

Om dat te realiseren, zullen we met Coöperatieve Intelligente Transportsystemen (C-ITS) werken. C-ITS zorgen ervoor dat geconnecteerde mobiliteitsdeelnemers en/of weginfrastructuur met elkaar samenwerken door informatie uit te wisselen. We verwachten dat dit in de toekomst een heel waardevolle bijdrage zal leveren aan mobiliteit en de daaraan verbonden maatschappelijke en economische effecten. Waar komt dit vermoeden vandaan? Er zijn al tal van uiteenlopende toepassingen uitgetest in pilootprojecten. De resultaten daarvan wezen uit dat de onderliggende infrastructuur en technologie voldoende ontwikkeld zijn om de uitrol ervan op grotere schaal te organiseren.

Buitenlandse initiatieven leveren ons ook het bewijs dat technologie inderdaad de sleutel is voor het realiseren van maatschappelijke mobiliteitsdoelstellingen. Daarbij denken we onder andere aan NordicWay en NordicWay2: een nauwe samenwerking tussen Noorwegen, Finland, Zweden en Denemarken met C-ITS-technologie. Of een ander prachtig project is Talking Traffic in Nederland. Ook daar gingen ze aan de slag met C-ITS. Het resultaat? Meer dan een miljoen Nederlanders gebruikt vandaag actief de ontwikkelde C-ITS-toepassingen.

In Vlaanderen willen we dit ook realiseren. De hoofddoelstelling van het programma Mobilidata is om dergelijke technologie op grote schaal in Vlaanderen uit te rollen. De technologie zal zich daarbij richten op vier pijlers:

 • Grootschalige uitrol van C-ITS applicaties waarbij verkeerslichten via de cloud samenwerken met elkaar en de weggebruikers rondom hen.

 • Grootschalige uitrol van C-ITS applicaties waarbij weggebruikers de voor hen relevante informatie op maat aangereikt krijgen tijdens hun verplaatsing. Dit geldt in beide richtingen: deze weggebruikers genereren ook nieuwe data (automatisch en/of manueel) die op zich terug bijdraagt tot een rijker informatie-ecosysteem.

 • Uitrol van beleidsondersteunende oplossingen.

 • Onderzoek en ontwikkeling van ‘next generation’ use cases op vlak van mobiliteit. Daarbij zullen we focussen op de doelgroepen waar nog weinig data over bestaat: voetgangers en fietsers. Daarnaast besteden we ook extra aandacht aan Onderzoek & Ontwikkeling voor vrachtwagens, omdat er in die categorie nog veel ruimte is om op innovatieve wijze toegevoegde waarde te creëren.

Hoe willen we daarmee starten? Allereerst is het heel belangrijk dat we een doorgedreven analyse doen naar de toepassingen die het meest beantwoorden aan onze lokale Vlaamse behoeften. Vervolgens zullen we starten met publieke investeringen die nodig zijn om het programma uit te rollen op een duurzame wijze. Het eindresultaat moet een volwaardig C-ITS-ecosysteem zijn die applicaties op een gezonde commerciële wijze tot bij de eindgebruiker brengt. Het is daarbij niet de bedoeling dat de overheid voor eeuwig de opdrachtgever blijft die de volledige kosten draagt die noodzakelijk zijn om die C-ITS-diensten aan te bieden. Om die reden is Mobilidata georganiseerd als een programma. Wat bedoelen we daarmee? Een programma bestaat uit verscheidene projecten, elk met hun specifieke doelstellingen, betrokken partners en met telkens een gepaste vorm van publiek-private samenwerkingen.

Partners

Partner of deelnemer worden? Graag!

Een goed programma kan enkel slagen met de juiste partners en met de nodige betrokkenheid van geëngageerde burgers. De deelnemende overheidspartners en instellingen tekenen volop de krijtlijnen uit voor het verloop van het programma. Vanaf wanneer die vastliggen, doen we beroep op geïnteresseerde inwoners, innovatieve onderzoekers, start-ups en bedrijven, mobiliteitsexperts, applicatie ontwikkelaars, … Een groot deel van het budget is voorzien om verschillende samenwerkingsvormen aan te gaan. Afhankelijk van de noden zullen we die samenwerkingen op verschillende wijzen organiseren. Daarbij denken we onder andere aan klassieke aanbestedingen, innovation-partnerships, publiek-private samenwerkingen, …

Informatiesessie Mobilidata

Op 21 februari 2019 was er een eerste open infosessie over Mobilidata voor alle geïnteresseerde partijen. Die was georganiseerd door alle partners: AWV, MOW, VVC, EWI, Vlaio en imec. Daarbij werd er dieper ingegaan op de inhoud van het programma en de voorziene interacties. Wil je graag de presentaties herlezen? We hebben ze hieronder beschikbaar gesteld:

Meer info en registratie

Wil je graag op de hoogte blijven over het programma? Ben je geïnteresseerd om onze partner te worden in een project? Of wil je graag eens een infosessie bijwonen? Laat dan hieronder je gegevens achter en we nemen je mee op in onze mailinglijst.

Als je nog vragen hebt, kan je die ook altijd bezorgen op info@mobilidata.be.